Milicz 2011Z okazji 20-rocznicy mierci ksidza kanonika Zdzisawa Seremaka, jego wieloletni przyjaciel z Woch, ksidz Gianni Calchinovati przysa nam list ze wspomnieniem ich spotka i wiadectwem o osobie ks. Zdzisawa. Mieszka w Brugherio w pónocnych Woszech. Zna ks. Zdzisawa ju od pocztku lat 70-tych. Jako wysannik ks. Luigi Giussaniego, ks. Gianni przez wiele lat wizytowa rozwijajce si w Polsce wspólnoty ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie). Ten czas spotka i rozmów jeszcze silniej zwiza go serdecznymi wizami przyjani z ks. Zdzisawem, o czym wspomina w tym rocznicowym licie.

Czytaj więcej: List od ks. Gianniego Calchinovati

Spoeczny Komitet Pamici Ksidza Zdzisawa Seremaka ma zaszczyt zaprosi na uroczystoci 20-tej rocznicy odejcia do Pana Boga ks. Zdzisawa Seremaka. Wspólne pielgrzymowanie do miejsca jego spoczynku w rodzinnym Miliczu (woj. dolnolskie), odbdzie si w niedziel 22 maja 2011 r.

Czytaj więcej: Zaproszenie do Milicza

Dobre sowa

By bratem wrd braci

Z ogromnym wzruszeniem przekazuj do druku autoryzowan rozmow ze witej pamici ksidzem Zdzisawem Seremakiem. Odbya si ona w 1985 roku. Uzgodnilimy, e przed jej opublikowaniem zostanie poszerzona o kilka aktualnych problemów. Choroba i mier Ksidza uniemoliwiy spenienie tego zamierzenia. Ufam jednak, e i w tej formie pozwoli nam ona jeszcze lepiej zrozumie, jak wielkim darem by dla nas nasz wielki Przyjaciel.

Zdzisaw Bradel

Statystyka
Odsłon artykułów:
44714