Dla wielu z nas by wielkim i bliskim przyjacielem. Porywa za sob i burzy bariery midzyludzkie, by budowniczym mostów przyjani, po których Bóg przychodzi do czowieka. By znakiem mioci Boga w zwyczajnoci kadego dnia.

Wczoraj mina 23-rocznica odejcia z tego wiata p. ksidza Zdzisawa Seremaka. Pamitajmy o nim w naszych codziennych modlitwach.

Znamy wielkich ludzi, którzy yli mioci Boga. Nazywamy ich witymi. Równie dzisiaj nie brakuje takich ludzi – mona wspomnie tutaj witego papiea Jana Pawa II. Pikne i budzce nadziej jest jednak to, e oprócz tych znaczcych postaci, Bo mioci yj ludzie nam bliscy, obok nas. Rozwietlaj drogi naszej codziennoci, dodaj siy w trudach i pomagaj odnale sens naszych czynów. Dlatego szczliwy jest czowiek, który ma takiego przyjaciela.

Dlatego ludzie lgnli do niego, by dowiadczy tej mioci. Wi z ks. Zdzisawem uatwiao jego ogromne poczucie humoru, rzutujce na wszystkie sfery jego ycia. Najbardziej jednak cementowaa kontakty z ludmi jego zdolno wspóczucia, ta wraliwo na kadego czowieka. Wypywaa ona z gbokiej refleksji nad samym sob.Zapraszamy do przegldania zamieszczonych na tej stronie zdj z ycia ks. Zdzisawa Seremaka oraz wspomnie jego przyjació. Jest tu take obszerne opracowanie biograficzne o ks. Zdzisawie napisane na podstawie wspomnie, listów, dokumentów, rozmów z wieloma osobami. Jest równie archiwum zdj rodzinnych udostpnionych nam przez pani Teres Radeck, siostr ks. Zdzisawa.

Jest to nasze wspólne dziedzictwo i tej szansy nie powinnimy zmarnowa. Warto przekazywa te wspomnienia i fakty z historii ycia ks. Zdzisawa Seremaka kolejnym osobom pragncym y dowiadczeniem Comunione e Liberazione. To jest przecie jedno ze róde naszej tosamoci. Nie byoby nas, gdyby nie przyja i pami o tym, co nam si wydarzyo. Pami i modlitwa w intencji pierwszego odpowiedzialnego krajowego za wspólnoty CL w Polsce.