Spoeczny Komitet Pamici Ksidza Zdzisawa Seremaka ma zaszczyt zaprosi na uroczystoci 20-tej rocznicy odejcia do Pana Boga ks. Zdzisawa Seremaka. Wspólne pielgrzymowanie do miejsca jego spoczynku w rodzinnym Miliczu (woj. dolnolskie), odbdzie si w niedziel 22 maja 2011 r.

Plan uroczystoci w Miliczu:

11:30 – Msza w. w kociele pw. w. Andrzeja Boboli (ul. Spacerowa 2)
13:00 – wspólna modlitwa przy grobie ksidza Zdzisawa Seremaka
13:30 – obiad (w bursie szkolnej naprzeciwko cmentarza)
14:00 – spotkanie wspomnieniowe (sala w bursie)
16:00 – modlitwa na zakoczenie

Do udziau w tym wyjtkowym spotkaniu zostaj zaproszeni midzy innymi: rodzina ksidza Seremaka, jego znajomi ksia z czasów pracy w Seminarium Duchownym we Wrocawiu, parafianie z Wrocawia i Ldka Zdroju, gdzie peni posug kapask, wadze samorzdowe i mieszkacy Milicza oraz wszystkie osoby ze wspólnot ruchu Komunia i Wyzwolenie.

Prosimy o potwierdzenie obecnoci do 15 maja na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Ksidz kanonik Zdzisaw Seremak (30.09.1937 - 22.05.1991) wykada teologi moraln w Wyszym Arcybiskupim Seminarium Duchownym we Wrocawiu. Studiowa w Rzymie w latach 1961–1966, w czasie gdy odbywa si tam Sobór Watykaski II. Zna sze jzyków obcych i by tumaczem soborowym. Dziki temu wspópracowa z prymasem Stefanem Wyszyskim i kardynaem Karolem Wojty. By proboszczem parafii w Jeleniej Górze, Kotliskach, Chojnowie, Zgorzelcu, Ldku Zdroju i we Wrocawiu.

Ruch Komunia i Wyzwolenie zajmowa szczególne miejsce w yciu ksidza Zdzisawa Seremaka. Wyznaczony w 1983 roku przez ksidza Luigi Giussaniego na pierwszego odpowiedzialnego za tworzcy si w Polsce Ruch, zaangaowa si w to dzieo cakowicie, oddajc mu caego siebie, swoje talenty i moliwoci, wierny mu do koca. ycie i dzieo ksidza Zdzisawa jest take czci naszej historii jako majcych udzia w Ruchu. Nie byoby nas, gdyby nie przyja i pami o tym, co nam si wydarzyo.

 

Par lat temu zmar we Wrocawiu jeden z najbardziej zaangaowanych w Polsce w ycie ruchu Komunia i Wyzwolenie ksiy. Studiowa w Rzymie, by profesorem teologii, a take wybitnym duszpasterzem. O swojej przynalenoci do Ruchu mówi, e dziki niemu, dziki tej specyfice wspólnotowoci, jak konkretnie przeywa, inaczej czuje Koció (z homilii Arcybiskupa Józefa Michalika, 2004 r.).

 

Dobre sowa

By bratem wrd braci

Z ogromnym wzruszeniem przekazuj do druku autoryzowan rozmow ze witej pamici ksidzem Zdzisawem Seremakiem. Odbya si ona w 1985 roku. Uzgodnilimy, e przed jej opublikowaniem zostanie poszerzona o kilka aktualnych problemów. Choroba i mier Ksidza uniemoliwiy spenienie tego zamierzenia. Ufam jednak, e i w tej formie pozwoli nam ona jeszcze lepiej zrozumie, jak wielkim darem by dla nas nasz wielki Przyjaciel.

Zdzisaw Bradel

Statystyka
Odsłon artykułów:
44708